Các loại thuế, phí phải đóng khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… là những loại thuế, phí mà người muốn làm sổ đỏ, chuyển nhượng, mua bán đất đai, nhà ở phải đóng nộp đầy đủ.

1. Thuế thu nhập cá nhân

Bên chuyển nhượng đất đai, nhà ở có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân, ngoại trừ các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này.

Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 bổ sung, sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% giá trị chuyển nhượng mà đôi bên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

2. Lệ phí trước bạ

Bên nhận chuyển nhượng bất động sản sẽ có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ. 

Điều 1, Điều 2, Thông tư 124/2011 của Bộ Tài chính quy định rõ, nếu cá nhân, tổ chức (gồm cả cá nhân, tổ chức người nước ngoài) sở hữu các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nộp lệ phí trước bạ.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 124/2011 và Điều 3 Thông tư 34/2013 của Bộ Tài chính, nhà, đất có lệ phí trước bạ là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai ở thời điểm kê khai nộp loại phí này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng là giá chuyển nhượng. Nếu hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc trường hợp trên hợp đồng ghi giá chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định, khi đó sẽ căn cứ vào bảng giá đất để xác định giá chuyển nhượng.

UBND cấp tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng.

thue 53f9
Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế, phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất. (Ảnh minh họa, nguồn: Phạm Dự)

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa bàn, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để xác định mức thu lệ phí này. Mục đích là để đảm bảo nguyên tắc tối đa không quá mức 100.000 đồng/giấy cấp mới và tối đa không quá 50.000 đồng/giấy cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/giấy cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận nếu giấy chứng nhận cấp cho cá nhân, hộ gia đình chỉ có quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Các lệ phí khác

– Lệ phí thẩm định là 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối đa 5 triệu đồng, tối thiểu 100.000 đồng);

– Lệ phí địa chính là 15.000 đồng;

– Lệ phí công chứng: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2013 của các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, mức thu lệ phí chứng thực giao dịch, hợp đồng liên quan đến bất động sản sẽ được tính theo giá trị tài sản hoặc giá trị giao dịch, hợp đồng.

Khi xin cấp sổ đỏ lần đầu, bạn phải nộp các khoản tiền sau: 

Một là, tiền sử dụng đất: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 107 Luật đất đai 2013, các khoản thu tài chính từ đất đai gồm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất phải nộp tiền sử dụng đất theo luật định.

Hai là, lệ phí trước bạ.

Ba là, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các loại phí khác (nếu có), chẳng hạn như phí trích đo, phí thẩm định được quy định rõ tại thông tư 2/2014/ của Bộ Tài chính (trường hợp sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng áp dụng tương tự).

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *